Yokohama Railway Station KEIKYU LIMOUSINE Yokosuka west

Timetable

TO Yokosuka west

Slide
Yokohama Railway Station (YCAT) Shonan Village Center Tateishi Ogusu ashina-guchi Nagasaka Denryoku chuo kenkyujyo sei-mon Denryoku chuo kenkyujyo Sajima marina-iriguchi Kanago Kitatake Takeyama Minamitake-iriguchi Takegawa Ikkizuka Jukando-shita Hayashi Yokosuka City Hospital Nagasaka Shonan Sajima Nagisa-no-Oka
Departure Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival
Page
7:30 8:12 8:19 8:23 8:25 8:26 8:27 - - - - - - - - - - - -
7:55 8:37 8:44 8:48 8:50 8:51 8:52 - - - - - - - - - - - -
8:25 9:07 9:14 9:18 9:20 9:21 9:22 - - - - - - - - - - - -
8:55 9:37 9:44 9:48 9:50 9:51 9:52 - - - - - - - - - - - -
15:40 - - - - - - - 16:24 16:25 16:26 16:27 16:28 16:29 16:30 16:31 16:33 - -
17:00 - - - - - - - 17:44 17:45 17:46 17:47 17:48 17:49 17:50 17:51 17:53 - -
18:00 - - - - - - - 18:44 18:45 18:46 18:47 18:48 18:49 18:50 18:51 18:53 - -
19:00 - - - - - - - 19:44 19:45 19:46 19:47 19:48 19:49 19:50 19:51 19:53 - -
20:00 - - - - - - - 20:44 20:45 20:46 20:47 20:48 20:49 20:50 20:51 20:53 20:55 20:58
21:00 - - - - - - - 21:44 21:45 21:46 21:47 21:48 21:49 21:50 21:51 21:53 21:55 21:58
Yokohama Railway Station (YCAT) Shonan Village Center Tateishi Ogusu ashina-guchi Nagasaka Denryoku chuo kenkyujyo sei-mon Denryoku chuo kenkyujyo Sajima marina-iriguchi Kanago Kitatake Takeyama Minamitake-iriguchi Takegawa Ikkizuka Jukando-shita Hayashi Yokosuka City Hospital Nagasaka Shonan Sajima Nagisa-no-Oka
Departure Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival
Page
8:55 9:37 9:44 9:48 - - - 9:55 - - - - - - - - - - -
10:30 11:12 11:19 11:23 - - - 11:30 - - - - - - - - - - -
15:00 - - - - - - - 15:44 15:45 15:46 15:47 15:48 15:49 15:50 15:51 15:53 - -
16:30 - - - - - - - 17:14 17:15 17:16 17:17 17:18 17:19 17:20 17:21 17:23 - -
18:00 - - - - - - - 18:44 18:45 18:46 18:47 18:48 18:49 18:50 18:51 18:53 18:55 18:58
19:00 - - - - - - - 19:44 19:45 19:46 19:47 19:48 19:49 19:50 19:51 19:53 - -
20:00 - - - - - - - 20:44 20:45 20:46 20:47 20:48 20:49 20:50 20:51 20:53 20:55 20:58

TO Yokohama Railway Station

Slide
Shonan Sajima Nagisa-no-Oka Nagasaka Yokosuka City Hospital Hayashi Jukando-shita Ikkizuka Takegawa Minamitake-iriguchi Takeyama Kitatake Kanago Sajima marina-iriguchi Denryoku chuo kenkyujyo Denryoku chuo kenkyujyo sei-mon Nagasaka Ogusu ashina-guchi Tateishi Shonan Village Center Yokohama Railway Station Ticket Gate Yokohama Railway Station (YCAT)
Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Arrival Arrival
Page
6:25 6:28 6:30 6:32 6:33 6:34 6:35 6:36 6:37 6:38 6:39 - - - - - - - 7:25 7:26
6:55 6:58 7:00 7:02 7:03 7:04 7:05 7:06 7:07 7:08 7:09 - - - - - - - 7:55 7:56
- - 7:30 7:32 7:33 7:34 7:35 7:36 7:37 7:38 7:39 - - - - - - - 8:25 8:26
- - 9:30 9:32 9:33 9:34 9:35 9:36 9:37 9:38 9:39 - - - - - - - 10:25 10:26
- - 10:30 10:32 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 - - - - - - - 11:25 11:26
- - 14:00 14:02 14:03 14:04 14:05 14:06 14:07 14:08 14:09 - - - - - - - 14:55 14:56
- - - - - - - - - - - - 17:25 17:26 17:27 17:29 17:33 17:40 18:24 18:25
- - - - - - - - - - - - 17:55 17:56 17:57 17:59 18:03 18:10 18:54 18:55
- - - - - - - - - - - - 18:25 18:26 18:27 18:29 18:33 18:40 19:24 19:25
- - - - - - - - - - - - 19:25 19:26 19:27 19:29 19:33 19:40 20:24 20:25
Shonan Sajima Nagisa-no-Oka Nagasaka Yokosuka City Hospital Hayashi Jukando-shita Ikkizuka Takegawa Minamitake-iriguchi Takeyama Kitatake Kanago Sajima marina-iriguchi Denryoku chuo kenkyujyo Denryoku chuo kenkyujyo sei-mon Nagasaka Ogusu ashina-guchi Tateishi Shonan Village Center Yokohama Railway Station Ticket Gate Yokohama Railway Station (YCAT)
Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Arrival Arrival
Page
6:55 6:58 7:00 7:02 7:03 7:04 7:05 7:06 7:07 7:08 7:09 - - - - - - - 7:55 7:56
- - 8:00 8:02 8:03 8:04 8:05 8:06 8:07 8:08 8:09 - - - - - - - 8:55 8:56
8:55 8:58 9:00 9:02 9:03 9:04 9:05 9:06 9:07 9:08 9:09 - - - - - - - 9:55 9:56
- - 10:30 10:32 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 - - - - - - - 11:25 11:26
- - 13:00 13:02 13:03 13:04 13:05 13:06 13:07 13:08 13:09 - - - - - - - 13:55 13:56
- - - - - - - - - - - 16:25 - - - 16:32 16:36 16:43 17:27 17:28
- - - - - - - - - - - 17:55 - - - 18:02 18:06 18:13 18:57 18:58

Fares

 • Shonan Village Center
  ADULTS
  ¥920
  CHILDREN
  ¥460
 • Yokosuka west
  ADULTS
  ¥1,020
  CHILDREN
  ¥510

Bus stops location