Haneda Airport AIRPORT LIMOUSINE Yamashita Park, Minato Mirai 21, Red Brick Warehouse

Timetable

TO Yamashita Park, Minato Mirai 21, Red Brick Warehouse

Slide
Haneda Airport Terminal 3 Haneda Airport Terminal 2 Haneda Airport Terminal 1 YOKOHAMA DOLL MUSEUM Yamashita Park Osanbashi Pier Entrance Bashamichi Railway Station Rose Hotel Yokohama (Yokohama Chinatown) Geijutsu-gekijo / NHK Mae [Kanagawa Arts Theatre / NHK] Yokohama Royal Park Hotel The Yokohama Bay Hotel Tokyu InterContinental Yokohama Grand (Pacifico Yokohama) THE KAHALA HOTEL & RESORT Yokohama(PACIFICO Yokohama North) Kokusaibashi - Cupnoodles Museum-mae InterContinental Hotel Yokohama Pier 8 Red Brick Warehouse
Departure Departure Departure Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival
07:45 07:55 08:00 08:23 08:24 08:25 08:28 » » 08:38 08:39 08:40 - - - -
08:40 08:50 08:55 09:18 09:19 09:20 09:23 » » 09:33 09:34 09:35 - - - -
09:10 09:20 09:25 09:48 09:49 09:50 09:53 » » 10:03 10:04 10:05 » 10:06 10:09 10:12
09:40 09:50 09:55 10:18 10:19 10:20 10:23 » » 10:33 10:34 10:35 » 10:36 10:39 10:42
10:10 10:20 10:25 10:48 10:49 10:50 10:53 » » 11:03 11:04 11:05 » 11:06 11:09 11:12
10:25 10:35 10:40 » » » » 11:08 11:11 11:18 11:19 11:20 - - - -
10:40 10:50 10:55 11:18 11:19 11:20 11:23 » » 11:33 11:34 11:35 » 11:36 11:39 11:42
11:10 11:20 11:25 11:48 11:49 11:50 11:53 » » 12:03 12:04 12:05 » 12:06 12:09 12:12
11:40 11:50 11:55 12:18 12:19 12:20 12:23 » » 12:33 12:34 12:35 » 12:36 12:39 12:42
12:10 12:20 12:25 12:48 12:49 12:50 12:53 » » 13:03 13:04 13:05 - - - -
12:40 12:50 12:55 13:18 13:19 13:20 13:23 » » 13:33 13:34 13:35 - - - -
13:10 13:20 13:25 13:48 13:49 13:50 13:53 » » 14:03 14:04 14:05 14:10 - - -
13:40 13:50 13:55 14:18 14:19 14:20 14:23 » » 14:33 14:34 14:35 - - - -
14:10 14:20 14:25 14:48 14:49 14:50 14:53 » » 15:03 15:04 15:05 » 15:06 15:09 15:12
14:40 14:50 14:55 » » » » 15:23 15:26 15:33 15:34 15:35 15:40 - - -
15:10 15:20 15:25 15:48 15:49 15:50 15:53 » » 16:03 16:04 16:05 » 16:06 16:09 16:12
15:55 16:05 16:10 16:33 16:34 16:35 16:38 » » 16:48 16:49 16:50 » 16:51 16:54 16:57
16:40 16:50 16:55 17:18 17:19 17:20 17:23 » » 17:33 17:34 17:35 » 17:36 17:39 17:42
17:30 17:40 17:45 18:08 18:09 18:10 18:13 » » 18:23 18:24 18:25 » 18:26 18:29 18:32
18:10 18:20 18:25 » » » » 18:53 18:56 19:03 19:04 19:05 19:10 - - -
18:30 18:40 18:45 19:08 19:09 19:10 19:13 » » 19:23 19:24 19:25 - - - -
19:50 20:00 20:05 20:23 20:24 20:25 20:28 » » 20:38 20:39 20:40 - - - -
20:50 21:00 21:05 21:23 21:24 21:25 21:28 » » 21:38 21:39 21:40 - - - -
Haneda Airport Terminal 3 Haneda Airport Terminal 2 Haneda Airport Terminal 1 YOKOHAMA DOLL MUSEUM Yamashita Park Osanbashi Pier Entrance Bashamichi Railway Station Rose Hotel Yokohama (Yokohama Chinatown) Geijutsu-gekijo / NHK Mae [Kanagawa Arts Theatre / NHK] Yokohama Royal Park Hotel The Yokohama Bay Hotel Tokyu InterContinental Yokohama Grand (Pacifico Yokohama) THE KAHALA HOTEL & RESORT Yokohama(PACIFICO Yokohama North) Kokusaibashi - Cupnoodles Museum-mae InterContinental Hotel Yokohama Pier 8 Red Brick Warehouse
Departure Departure Departure Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival Arrival
Page
07:45 07:55 08:00 08:23 08:24 08:25 08:28 » » 08:38 08:39 08:40 - - - -
08:40 08:50 08:55 09:18 09:19 09:20 09:23 » » 09:33 09:34 09:35 - - - -
09:10 09:20 09:25 09:48 09:49 09:50 09:53 » » 10:03 10:04 10:05 » 10:06 10:09 10:12
09:40 09:50 09:55 10:18 10:19 10:20 10:23 » » 10:33 10:34 10:35 » 10:36 10:39 10:42
10:10 10:20 10:25 10:48 10:51 10:54 10:58 » » 11:09 11:12 11:15 » 11:16 11:20 11:24
10:25 10:35 10:40 » » » » 11:08 11:11 11:18 11:21 11:24 - - - -
10:40 10:50 10:55 11:18 11:21 11:24 11:28 » » 11:39 11:42 11:45 » 11:46 11:50 11:54
11:10 11:20 11:25 11:48 11:51 11:54 11:58 » » 12:09 12:12 12:15 » 12:16 12:20 12:24
11:40 11:50 11:55 12:18 12:21 12:24 12:28 » » 12:39 12:42 12:45 » 12:46 12:50 12:54
12:10 12:20 12:25 12:48 12:51 12:54 12:58 » » 13:09 13:12 13:15 - - - -
12:40 12:50 12:55 13:18 13:21 13:24 13:28 » » 13:39 13:42 13:45 - - - -
13:10 13:20 13:25 13:48 13:51 13:54 13:58 » » 14:09 14:12 14:15 14:20 - - -
13:40 13:50 13:55 14:18 14:21 14:24 14:28 » » 14:39 14:42 14:45 - - - -
14:10 14:20 14:25 14:48 14:51 14:54 14:58 » » 15:09 15:12 15:15 » 15:16 15:20 15:24
14:40 14:50 14:55 » » » » 15:23 15:26 15:33 15:36 15:39 15:44 - - -
15:10 15:20 15:25 15:48 15:51 15:54 15:58 » » 16:09 16:12 16:15 » 16:16 16:20 16:24
15:55 16:05 16:10 16:33 16:36 16:39 16:43 » » 16:54 16:57 17:00 » 17:01 17:05 17:09
16:40 16:50 16:55 17:18 17:21 17:24 17:28 » » 17:39 17:42 17:45 » 17:46 17:50 17:54
17:30 17:40 17:45 18:08 18:11 18:14 18:18 » » 18:29 18:32 18:35 » 18:36 18:40 18:44
18:10 18:20 18:25 » » » » 18:53 18:56 19:03 19:06 19:09 19:14 - - -
18:30 18:40 18:45 19:08 19:11 19:14 19:18 » » 19:29 19:32 19:35 - - - -
19:50 20:00 20:05 20:28 20:29 20:30 20:33 » » 20:43 20:44 20:45 - - - -
20:50 21:00 21:05 21:28 21:29 21:30 21:33 » » 21:43 21:44 21:45 - - - -

TO Haneda Airport

Slide
Red Brick Warehouse Bashamichi Railway Station THE KAHALA HOTEL & RESORT Yokohama(PACIFICO Yokohama North) Yokohama Royal Park Hotel The Yokohama Bay Hotel Tokyu InterContinental Yokohama Grand (Pacifico Yokohama) Kokusaibashi - Cupnoodles Museum-mae InterContinental Hotel Yokohama Pier 8 Shin−kencho-mae (Kanagawa Prefectural Office) Rose Hotel Yokohama (Yokohama Chinatown) Yamashita Park YOKOHAMA DOLL MUSEUM Haneda Airport Terminal 1 Haneda Airport Terminal 2 Haneda Airport Terminal 3
Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Arrival Arrival Arrival
- 06:18 » 06:25 06:27 06:30 06:31 06:36 06:41 06:48 06:50 06:52 07:15 07:20 07:30
- 07:08 » 07:15 07:17 07:20 07:21 07:26 07:31 07:38 07:40 07:42 08:05 08:10 08:20
- 07:38 » 07:45 07:47 07:50 07:51 07:56 08:01 08:08 08:10 08:12 08:35 08:40 08:50
- - 08:10 08:20 08:22 08:25 » » » » » » 08:55 09:00 09:10
- 08:48 » 08:55 08:57 09:00 09:01 09:06 09:11 09:18 09:20 09:22 09:45 09:50 10:00
- 09:33 » 09:40 09:42 09:45 09:46 09:51 09:56 10:03 10:05 10:07 10:30 10:35 10:45
10:00 10:03 » 10:10 10:13 10:17 10:18 10:23 10:28 10:36 10:39 10:41 11:07 11:12 11:22
10:30 10:33 » 10:40 10:43 10:47 10:48 10:53 10:58 11:06 11:09 11:11 11:37 11:42 11:52
11:00 11:03 » 11:10 11:13 11:17 11:18 » » » 11:25 11:27 11:57 12:02 12:12
11:30 11:33 » 11:40 11:43 11:47 11:48 11:53 11:58 12:06 12:09 12:11 12:37 12:42 12:52
- - 12:00 12:10 12:13 12:17 » » » » » » 12:47 12:52 13:02
- - - 12:40 12:43 12:47 12:48 12:53 12:58 13:06 13:09 13:11 13:37 13:42 13:52
- - - 13:20 13:23 13:27 13:28 » » » 13:35 13:37 14:07 14:12 14:22
- - - 14:00 14:03 14:07 14:08 14:13 14:18 14:26 14:29 14:31 14:57 15:02 15:12
- - - 14:30 14:33 14:37 14:38 » » » 14:45 14:47 15:17 15:22 15:32
- - - 15:10 15:13 15:17 15:18 15:23 15:28 15:36 15:39 15:41 16:07 16:12 16:22
- - - 15:40 15:43 15:47 15:48 » » » 15:55 15:57 16:27 16:32 16:42
16:00 16:03 » 16:10 16:13 16:17 16:18 16:23 16:28 16:36 16:39 16:41 17:07 17:12 17:22
- - 16:30 16:40 16:43 16:47 » » » » » » 17:17 17:22 17:32
16:50 16:53 » 17:00 17:03 17:07 17:08 17:13 17:18 17:26 17:29 17:31 17:57 18:02 18:12
17:20 17:23 » 17:30 17:33 17:37 17:38 » » » 17:45 17:47 18:17 18:22 18:32
18:00 18:03 » 18:10 18:13 18:17 18:18 18:23 18:28 18:36 18:39 18:41 19:06 19:11 19:21
18:50 18:53 » 19:00 19:03 19:07 19:08 19:13 19:18 19:26 19:29 19:31 19:56 20:01 20:11
- - - 20:00 20:02 20:06 20:07 20:12 20:17 20:24 20:26 20:28 20:48 20:53 21:03
Red Brick Warehouse Bashamichi Railway Station THE KAHALA HOTEL & RESORT Yokohama(PACIFICO Yokohama North) Yokohama Royal Park Hotel The Yokohama Bay Hotel Tokyu InterContinental Yokohama Grand (Pacifico Yokohama) Kokusaibashi - Cupnoodles Museum-mae InterContinental Hotel Yokohama Pier 8 Shin−kencho-mae (Kanagawa Prefectural Office) Rose Hotel Yokohama (Yokohama Chinatown) Yamashita Park YOKOHAMA DOLL MUSEUM Haneda Airport Terminal 1 Haneda Airport Terminal 2 Haneda Airport Terminal 3
Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Departure Arrival Arrival Arrival
Page
- 06:18 » 06:25 06:27 06:30 06:31 06:36 06:41 06:48 06:50 06:52 07:10 07:15 07:25
- 07:08 » 07:15 07:17 07:20 07:21 07:26 07:31 07:38 07:40 07:42 08:00 08:05 08:15
- 07:38 » 07:45 07:47 07:50 07:51 07:56 08:01 08:08 08:10 08:12 08:30 08:35 08:45
- - 08:10 08:20 08:22 08:25 » » » » » » 08:55 09:00 09:10
- 08:48 » 08:55 08:57 09:00 09:01 09:06 09:11 09:18 09:20 09:22 09:40 09:45 09:55
- 09:33 » 09:40 09:42 09:45 09:46 09:51 09:56 10:03 10:05 10:07 10:25 10:30 10:40
10:00 10:03 » 10:10 10:13 10:17 10:18 10:23 10:28 10:37 10:40 10:42 11:10 11:15 11:25
10:30 10:33 » 10:40 10:43 10:47 10:48 10:53 11:00 11:12 11:15 11:17 11:51 11:56 12:06
11:00 11:03 » 11:10 11:13 11:17 11:18 » » » 11:25 11:27 12:05 12:10 12:20
11:30 11:33 » 11:40 11:43 11:47 11:48 11:53 12:00 12:12 12:15 12:17 12:51 12:56 13:06
- - 12:00 12:10 12:13 12:17 » » » » » » 12:47 12:52 13:02
- - - 12:40 12:43 12:47 12:48 12:53 13:00 13:12 13:15 13:17 13:51 13:56 14:06
- - - 13:20 13:23 13:27 13:28 » » » 13:35 13:37 14:15 14:20 14:30
- - - 14:00 14:03 14:07 14:08 14:13 14:20 14:32 14:35 14:37 15:11 15:16 15:26
- - - 14:30 14:33 14:37 14:38 » » » 14:45 14:47 15:25 15:30 15:40
- - - 15:10 15:13 15:17 15:18 15:23 15:30 15:42 15:45 15:47 16:21 16:26 16:36
- - - 15:40 15:43 15:47 15:48 » » » 15:55 15:57 16:35 16:40 16:50
16:00 16:03 » 16:10 16:13 16:17 16:18 16:23 16:30 16:42 16:45 16:47 17:21 17:26 17:36
- - 16:30 16:40 16:43 16:47 » » » » » » 17:17 17:22 17:32
16:50 16:53 » 17:00 17:03 17:07 17:08 17:13 17:20 17:32 17:35 17:37 18:11 18:16 18:26
17:20 17:23 » 17:30 17:33 17:37 17:38 » » » 17:45 17:47 18:25 18:30 18:40
18:00 18:03 » 18:10 18:13 18:17 18:18 18:23 18:30 18:40 18:42 18:44 19:11 19:16 19:26
18:50 18:53 » 19:00 19:03 19:07 19:08 19:13 19:18 19:25 19:27 19:29 19:50 19:55 20:05
- - - 20:00 20:02 20:06 20:07 20:12 20:17 20:24 20:26 20:28 20:50 20:55 21:05

Revised on 2020-09-01

Please plan ahead to take a bus because the bus may be delayed due to traffic and other conditions.

Fares

  • Yamashita Park, Minato Mirai 21, Red Brick Warehouse
    ADULTS
    ¥730
    CHILDREN
    ¥370

Where to buy bus tickets

Bus stops location

Local Information

Yamashita Park

Since its opening in 1930, Yamashita Park is the most well-known park in Yokohama. The park has a plaza called the World Plaza, a big playful staircase with a cascade, and various monuments.

Yamashita Park

Yokohama Marine Tower

Since its opening in 1961, the Marine Tower has served as a symbol of Yokohama, and watched Yokohama Port grow. Enjoy a view of Yokohama City from the observatory, 91 meters above ground.

YOKOHAMA DOLL MUSEUM

Yokohama Chinatown

East Asia's largest Chinatown with more than 500 stores closely spaced in an area of about 200 square meters. Visitors enjoy eating good meals, and buying souvenirs and miscellaneous items.

Yamashita Park

Yokohama Cosmoworld

A popular amusement park with a thrilling roller coaster and fun attractions for kids. Enjoyable for visitors of all ages.

The Yokohama Bay Hotel Tokyu

Yokohama Red Brick Warehouse

Red brick warehouses built about 100 years ago were renovated and converted to commercial facilities. Visitors can enjoy restaurants and stores. Various special events are also held here

Red Brick Warehouse

Useful Information